Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Elżbieta Baranowska-Pytko

 22 234 + wew. 64 26
 elzbieta.pytko@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

SONATINA - 8/2024 (NCN)

Uwaga:
 • Kierownikiem projektu SONATINA można być tylko raz.
 • Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika DPK COP w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: elzbieta.pytko@pw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2024 r.
 • W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w 1 wniosku.
 • łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać 2. Liczba ta ulega zwiększeniu do 3 w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.
 • Począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2023 r. wykaz literatury NIE wlicza się do limitów stron w skróconym i szczegółowym opisie projektu badawczego.
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN

Adresat:

Kierownikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie 2 poniższe warunki:

 • posiadająca stopień doktora nadany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.) lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2024 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej szczegółowo określone w uchwale.

oraz

 • dla której we wnioskowanym projekcie badawczym zostanie zaplanowane zatrudnienie na zasadach określonych w regulaminiena podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały planowany okres realizacji projektu. Zatrudnienie musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora.
Wnioskodawca:
 • uczelnia
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
 • osoba fizyczna
Dofinansowanie:

W konkursie SONATINA 8 nie określono minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu, do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni.

Należy zaplanować środki na następujące cele:

 • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego zgodnie z regulaminem;
 • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym, który uwzględnia:

a) koszty pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym będącym miejscem realizacji stażu, w zryczałtowanej kwocie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,

-        12 tys. zł na każdy miesiąc realizacji stażu;

-        3 tys. zł na każdy miesiąc pobytu w miejscu realizacji stażu:

(i) niepełnoletniego dziecka, dla którego kierownik projektu jest rodzicem lub opiekunem prawnym lub

(ii) opiekuna kierownika projektu, o ile kierownik projektu posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym;

b) koszty podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie w wysokości: od 1 tys. zł do 10 tys. zł, w zależności od odległości między podmiotem realizującym projekt a ośrodkiem naukowym będącym miejscem realizacji stażu,

W ramach puli wynagrodzeń etatowych można zaplanować wyłącznie zatrudnienie kierownika projektu. W konkursie SONATINA nie ma możliwości zaplanowania wynagrodzenia etatowego dla osoby na stanowisku post-doc, badacza (senior researcher) i osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym.

W konkursie SONATINA nie ma możliwości zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich. W ramach wynagrodzeń dodatkowych można natomiast zaplanować wynagrodzenia dla studentów i doktorantów.

W ramach kosztów bezpośrednich nie można zaplanować wydatków związanych z Open Access w przypadku publikacji objętych Polityką otwartego dostępu NCN.

W ramach kosztów pośrednich:

 • Open Access w wysokości (zgodnie z zasadami obowiązującymi w PW) równej 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie,
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości (zgodnie z zasadami obowiązującymi w PW) równej 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF

Zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF, należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania dokumentów potrzebnych do podpisu. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej dwa potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku.
 3. wymienione wyżej 3dokumenty należy wydrukować w jednym egzemplarzu i podpisać przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt (Jednostki mogą wymagać dodatkowych wewnętrznych podpisów np. Dyrektora Instytutu) - we wniosku przy oświadczeniu administracyjnym i na potwierdzeniu złożenia wniosku podmiotu oraz przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej we wniosku przy kosztorysie
 4. po dostarczeniu z Jednostki organizacyjnej dokumentów do DPK-COP i podpisaniu ich przez Kwestor i Prorektora ds. Nauki, skany potwierdzeń złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK COP przesyła do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF
 5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”. Po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku.
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 05.03.2024, 16:00
 • do NCN: 15.03.2024, 16:00