Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

START - 2024 (FNP)

Uwaga:

O stypendium mogą ubiegać się naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. Granica wieku 30 lat oznacza, że do konkursu 2024 kwalifikują się kandydaci urodzeni w roku 1993 lub później.

Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Rodzaj przedmiotowy projektu:

stypendium

Zakres tematyczny:

prace B+R (tzw. prace badawczo-rozwojowe), systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Obejmują one:

  • badania podstawowe (basic research) – prace teoretyczne i eksperymentalne nieukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań
  • badania stosowane (applied research) – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania
  • prace rozwojowe (experimental development) – prace polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów, usług i procesów
Adresat:

wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają udokumentowany dorobek naukowy,
  • są doktorantami lub doktorami w Polsce lub osobami prowadzącymi prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • w roku składania wniosku kończą nie więcej niż 30 lat.
Wnioskodawca:

uczelnia

Dofinansowanie:

w ubiegłym roku wysokość rocznego stypendium wynosiła 30 tys. zł.

Okres trwania projektu: 12 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

Należy złożyć  2 egzemplarze wniosku w wersji papierowej (jeden egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę i dziekana wydziału) w Dziale Projektów Krajowych COP PW.

Wniosek należy złożyć do Fundacji w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej FNP oraz 1 egz. wersji papierowej podpisanej przez Prorektora ds. Nauki PW na adres FNP: ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie FNP.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 25.10.2023
  • do FNP: 03.11.2023