Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 57 44

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT - Konkurs na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Cel:

Wyłonienie zespołu badawczego lub zespołów badawczych prowadzących działalność naukową. Celem Zespołu Badawczego jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do jej komercjalizacji i wdrożenia w ciągu maksymalnie 5 lat od rozpoczęcia prac. Za komercjalizację będzie odpowiedzialny podmiot zarządzający.

Tematyka:

biotechnologia medyczna – onkologia.

Wnioskodawcy:

uczelnie, instytuty naukowe PAN, Polska Akademia Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Dofinansowanie:

Środki przeznaczone na finansowanie działalności zespołów badawczych wynoszą 380 839 550 zł. Nie określono minimalnej i maksymalnej wysokości środków na finansowanie zadania badawczego. 

Okres trwania projektu: Zespoły badawcze są zobowiązane do określenia zadania badawczego i jego harmonogramu na okres maksymalnie 5 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

w wersji papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP (adres skrzynki ePUAP Podmiotu Zarządzającego: /eitplus/wib.). Komplet dokumentacji w formacie pdf powinien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokumenty muszą zawierać aktywny certyfikat podpisu elektronicznego, umożliwiający jego weryfikację; dodatkowo wymagany jest załącznik do wniosku - Kosztorys zadania badawczego część C.2 w wersji edytowalnego pliku Excel).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN oraz na stronie programu Wirtualny Instytut Badawczy

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.09.2022
  • do Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii: 19.09.2022 - 30.09.2022