Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Justyna Wojciechowska

 22 234 + wew. 53 56

 justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Społeczna odpowiedzialność Nauki II - 2024 (MNiSW)

Uwaga:
 • Wnioskodawca może złożyć w każdym naborze nie więcej niż 3 wnioski w ramach każdego modułu. Decyzję, które wnioski zostaną wysłane, podejmuje  Prorektor ds. Nauki.
 • Deklarację udziału w konkursie należy przesyłać do COP w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2024 r. na adres justyna.wojciechowska@pw.edu.pl.
 • Wnioski procedowane są wyłącznie elektronicznie w systemie EZD. W związku z tym wersja papierowa wniosków nie jest procedowanaPo decyzji Prorektora ds. Nauki instrukcja procedowania wniosków zostanie przekazana do odpowiednich osób.
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj przedmiotowy projektu:

wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa

Zakres tematyczny:
 • Moduł A. „Popularyzacja nauki” –  w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na:
  • popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  • organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
  • organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  • popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
 • Moduł B. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” –  w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej
Adresat:

naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej

Wnioskodawca:

Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty, zwane dalej

„wnioskodawcami”:

1) w ramach modułu „Popularyzacja nauki”:

a) uczelnie,

b) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,

c) instytuty badawcze,

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Centrum Łukasiewicz,

f) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

g) Polska Akademia Umiejętności,

h) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

i) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną,

j) inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, posiadające osobowość prawną,

2) w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – będące organizatorami bibliotek naukowych:

a) uczelnie,

b) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające osobowość prawną,

c) inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, posiadające osobowość prawną 

– dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Dofinansowanie:

a) Popularyzacja nauki” – nie więcej niż 1 mln zł,

b) „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – nie więcej niż 250 tys. zł

– przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90 proc. całkowitego kosztu realizacji projektu.

Koszty pośrednie nie przekraczają 10 proc. kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.

Okres trwania projektu: 24 m-ce
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie ZSUN-OSF

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Potencjał komercyjny:

nie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MNiSW.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 06.06.2024
 • do MNiS: 14.06.2024