Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje - 4/2023 (MEiN)

Uwaga:
  1. W programie obowiązują limity dotyczące liczby złożonych wniosków:

a. Obowiązuje limit 3 wniosków dla kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach - AKTUALIZACJA: LIMIT WYCZERPANY

b. Obowiązuje limit 10 wniosków dla kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach AKTUALIZACJA: LIMIT WYCZERPANY

Do konkursu zostaną zakwalifikowane pierwsze kompletne wnioski złożone do COP w wersji papierowej i elektronicznej w ramach danego limitu.

     2. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika COP-DPK w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesłać mailem: anna.matsukevych@pw.edu.pl.

     3. Program nie przewiduje wynagrodzeń dla opiekunów i członków kół naukowych oraz personelu administracyjnego.

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badawczo-rozwojowy

Zakres tematyczny:

Wsparcie studenckich kół naukowych w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
Adresat:

Studenckie koła naukowe

Wnioskodawca:

uczelnia

Dofinansowanie:
  • maks. 70 000 zł.
  • W programie nie występują koszty pośrednie.
  • W budżecie można zaplanować wkład własny (wkład finansowy wydziału niepochodzący z budżetu państwa lub środki spoza PW). W przypadku zapewnienie wkładu własnego należy złożyć do COP Oświadczenie o pokryciu wkładu finansowego dostępne w checkliście.
Okres trwania projektu: maks. 12 miesięcy
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w systemie OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 02.11.2023
  • do MEiN: 09.10.2023 - 10.11.2023