Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

 22 234 + wew. 13 74
 malgorzata.gronek@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

WUM_PW INTEGRA - 1

Uwaga:
 • kierownik projektu może złożyć tylko 1 wniosek w ramach jednej edycji konkursu na wspólne projekty badawcze WUM_PW INTEGRA
 • wniosek składany jest wspólnie przez Politechnikę Warszawską i Warszawski Uniwersytet Medyczny

W przypadku, gdy Politechnikę Warszawską reprezentuje Lider Zespołu, prośba o dostarczenie podpisanego zgodnie z wymaganiami w regulaminie konkursu wniosku projektowego do 8 listopada 2023 r.  

Wyniki konkursu: na stronie COP.

Instytucja finansująca: Politechnika Warszawska – IDUB oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy na realizację konkursu WUM_PW INTEGRA na projekty badawcze zawartej pomiędzy Politechniką Warszawską a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
Rodzaj przedmiotowy projektu:

projekty badawcze 

Zakres tematyczny:

badania z zakresu:

 • medycyny,
 • inżynierii biomedycznej i biotechnologii,
 • innowacyjnych technologii dla medycyny,
 • diagnostyki medycznej

 lub zagadnień pokrewnych

Adresat:
 • pracownik naukowy PW
 • pracownik naukowy WUM
Wnioskodawca:

wnioskodawcą/kierownikiem projektu musi być pracownik zatrudniony w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym lub Politechnice Warszawskiej; jeżeli kierownik projektu reprezentuje Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Warszawską reprezentuje wówczas lider zespołu. Warunkiem koniecznym jest złożenie w Politechnice Warszawskiej przez kierownika projektu/lidera zespołu oświadczenia o przypisaniu do liczby N.

Dofinansowanie:
 • budżet dla PW 460 tys. zł
 • realizacja 1 projektu nie może przekroczyć 115 tys. zł.

Koszty pośrednie wynoszą 15 proc. kosztów bezpośrednich, z podziałem na 5 proc. kosztów ogólnych i 10 proc. kosztów wydziałowych zgodnie z zarządzeniem 12/2019 rektora PW z wyłączeniem aparatury o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł.

Okres trwania projektu: maks. 24 m-ce
Sposób złożenia wniosku:

Wnioski w PW na formularzu określonym w ogłoszeniu o konkursie i opublikowanym na stronie Centrum Obsługi Projektów, parafowane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej PW, pełnomocnika kwestora PW, pełnomocnika kwestora IDUB PW, podpisane przez kierownika projektu/lidera zespołu PW składa się w Dziale Projektów Krajowych COP.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie BIP PW

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 12.10.2023 - 13.11.2023, 16:00