Osoby do kontaktu:

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA - Rozwój Innowacji Drogowych – RID, konkurs II

Cel:

Poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową

w Polsce w perspektywie roku 2030, a w szczególności:

 • wzrost innowacji w obszarze drogownictwa;
 • wzrost aktywności jednostek naukowych w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby drogownictwa.
Tematyka:

obejmuje trzy główne obszary:

1. TECHNOLOGIA BUDOWY ORAZ REMONTU DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

 • Zagadnienie 1F: Diagnostyka sprężonych oraz cięgnowych drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem doboru systemów monitoringu.

2. PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W OPARCIU O NAJEFEKTYWNIEJSZE METODY BADAWCZE

 • Zagadnienie 2C: Wzorcowa metoda oceny inwestycji drogowej na etapie STEŚ uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia drogi.
 • Zagadnienie 2D: Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych.

3. METODYKA PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA SIECIĄ DROGOWĄ

 • Zagadnienie 4G: Materiały, wyroby budowlane i technologie w inwestycjach drogowych, spełniające wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym.
 • Zagadnienie 4H: Innowacyjne metody redukcji hałasu drogowego i zasady ich stosowania.
 • Zagadnienie 4I: Metody pozyskiwania i wykorzystania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) zlokalizowanych w pasie drogowym.
Wnioskodawcy:

jednostki naukowe lub konsorcja składające się wyłącznie z jednostek naukowych.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów.

Dofinansowanie:

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynosi 11,6 mln PLN.

z czego:

 • ze strony NCBR– 5,8 mln PLN,
 • ze strony GDDKiA – 5,8 mln PLN.

Wartość finansowania dla jednostek naukowych niebędących przedsiębiorstwami, na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt realizowany jest w ramach ich działalności niegospodarczej.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. (link do systemu – aktywny od dnia 6 maja 2022 r.).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 28.06.2022
 • do NCBR: 06.05.2022 - 08.07.2022