Osoby do kontaktu:

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKN Orlen - NEON, konkurs I

Cel:

Wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno - petrochemicznego. 

Tematyka:

obejmuje trzy zagadnienia badawcze:

  • Zagadnienie I.1.: Systemy produkcji i selekcji biomasy z wykorzystaniem offset CO2;
  • Zagadnienie I.2.: Technologie produkcji biokomponentów  zaawansowanych z wykorzystaniem surowców wskazanych w Aneksie IXA do dyrektywy RED II i prognozowanych zmian w zapisach dyrektywy RED III;
  • Zagadnienie I.3.: Biologiczne i biochemiczne technologie otrzymywania wodoru.
Wnioskodawcy:

jednostki naukowe, przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów.

Dofinansowanie:

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w konkursie (dofinasowanie NCBR + środki finansowe  płatne przez PKN ORLEN ) dedykowanych poszczególnym zagadnieniom wynosi:

  1. w przypadku Projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr I.1. zakresu merytorycznego (Załącznik nr 3) wynosi 10. mln zł na dwa projekty;
  2. w przypadku Projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr I.2. zakresu merytorycznego (Załącznik nr 3)  wynosi 15 mln zł;
  3. w przypadku Projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr I.3.  zakresu merytorycznego (Załącznik nr 3) wynosi 10 mln zł.
Okres trwania projektu: do 48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. (link do systemu – aktywny od dnia 18 maja 2022 r.).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 22.07.2022
  • do NCBR (system LSI): 18.05.2022 - 01.08.2022