Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - Program dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce

Cel:

Wsparcie naukowców z Ukrainy poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań.

Tematyka:

Zakres tematyczny wniosków nie jest zdefiniowany. Program ma na celu stworzenie naukowcom z Ukrainy możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych. Zakres obowiązków w ramach planowanego zatrudnienia powinien być powiązany z realizacją badań naukowych (badania podstawowe i aplikacyjne).

Wnioskodawcy:

Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania:

- posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);

- przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;

- w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.

Dofinansowanie:

do 130 tys. zł.

Okres trwania projektu: 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej NCN: /ncn/SkrytkaESP

1 egzemplarz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych.

Nabór w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.