Planowane na 2024 r. nabory w programach FENG, FERS i FEnIKS

Zgodnie z pismem, jakie w tym miesiącu otrzymały z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej uczelnie, przedstawiamy informacje o planowanych w najbliższym czasie naborach z programów FENG, FERS i FEnIKS.

 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027
  • działanie „First Team”
   • planowany nabór: 02.09.2024-02.10.2024
   • instytucja organizująca: FNP
   • Celem First Team jest przyciągnięcie do pracy w polskich organizacjach badawczych najlepszych początkujących badaczy z całego świata (w tym polskiego pochodzenia z zagranicy) oraz stworzenie szansy dla młodych doktorów w kraju na założenie zespołu badawczego, osiągnięcie samodzielności naukowej oraz rozwoju naukowej współpracy międzynarodowej lub nawiązania współpracy z podmiotem/ami gospodarczymi działającymi w Polsce. Program ma przyczynić się także do zwiększenia konkurencyjności polskich wniosków składanych do konkursów ERC Starting Grant lub Consolidator Grant (w Horyzoncie Europa). Projekty zgłaszane do konkursu ukierunkowane są na współpracę z gospodarką, a działanie będzie przyczyniało się do budowy wizerunku Polski, jako kraju promującego młodych badaczy w osiąganiu samodzielności naukowej i zapewniającego im rozwój i atrakcyjne miejsca pracy.
  • działanie „Team Net”
   • planowany nabór: 22.08.2024-12.09.2024
   • instytucja organizująca: FNP
   • Celem Team Net jest współpraca najlepszych zespołów badawczych w wybranych obszarach strategicznych które poprowadzą działalność naukową w tematyce Zdrowia, Środowiska i Przemysłu 4.0 zdefiniowanych jako obszary o strategicznym znaczeniu gospodarczym i odznaczające się wybitnym potencjałem naukowym w Polsce (konkurs Top-down). Konsorcja ukierunkowane są na prace B+R oraz efektywny transfer wiedzy i technologii (w formie licencji, zakładania spin-off’ów bądź sprzedaży własności intelektualnej). Wsparcie ma przyczynić się do rozwoju innowacyjnych technologii, usług lub produktów powstałych we współpracy między zespołami działającymi w różnych organizacjach w Polsce i ich efektywny transfer do gospodarki.
  • działanie „Międzynarodowe Agendy Badawcze”
   • planowany nabór: 19.08.2024  do 16.09.2024
   • instytucja organizująca: FNP
   • W ramach projektów MAB wspierane jest powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań. Wsparcie służyć ma wdrożeniu w Polsce najlepszych światowych praktyk w zakresie: prowadzenia badań naukowych na najwyższym poziomie, identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej; zarządzania pracami B+R i komercjalizacji wyników prac B+R. Ponadto, w tym działaniu, na zasadzie reguł przewidzianych w regulaminie konkursu, zapewnione może być wsparcie komplementarne dla projektów wyłonionych w ramach konkursów Horyzontu Europa w obszarze „Widening participation – teaming for excellence (ToE)”oraz ewentualnie wybranych projektów otrzymujących Seal of excellence w programie ToE.
  • działanie ”PRIME - projekt niekonkurencyjny”
   • Wniosek o dofinansowanie projektu FNP podlega aktualnie ocenie. Termin naboru dla organizacji badawczych będzie znany po zakończeniu oceny wniosku FNP i zatwierdzeniu go do wsparcia.
   • instytucja organizująca: FNP
   • Celem projektu jest efektywna komercjalizacja wyników prac B+R powstałych w wyselekcjonowanych projektach prowadzonych w organizacjach badawczych. Wsparcie udzielane jest zespołom zamierzającym założyć i rozwijać spółki oraz dla nowopowstałych spin-offów. Projekt realizowany jest na zasadzie projektu grantowego mając na celu postępującą selekcję projektów gotowych do zrealizowania fazy startupu lub innej formy wdrożenia wyników.
  • Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki – Bingo
   • planowany nabór dla ścieżki z PMIB: 04.03.2024-22.07.2024
   • planowany nabór dla ścieżki organizacji sieciowych: 11.03.2024-29.07.2024
   • instytucja organizująca: OPI
   • Celem działania jest zwiększenie potencjału naszego kraju w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii w gospodarce oraz przez sektor nauki poprzez wsparcie strategicznych przedsięwzięć publicznej infrastruktury badawczej realizowanych przez organizacje badawcze. Aby zaktywizować komercyjną działalność tego typu infrastruktur, zbliżając sektor nauki i przemysłu, wsparcie może zostać udzielone wyłącznie dla projektów zakładających minimum 30% wykorzystanie powstałej infrastruktury do celów komercyjnych (czyli dedykowanej przedsiębiorcom). Ponadto, obowiązkowym komponentem działania jest wzmocnienie kompetencji kadry naukowej i badawczej w obszarze wykorzystania infrastruktury, komercjalizacji wyników prac B+R, transferu technologii i zarządzania innowacjami. Instrument jest realizowany w dwóch ścieżkach: ścieżka dla projektów posiadających wpis na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej oraz ścieżka dla projektów realizowanych przez instytucje o charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych.
  • działanie „Granty na Eurogranty”
   • planowany nabór: do 24.04.2025.  Projekty składane są w rundach:
    • 25.04.2024 – 27.06.2024
    • 28.06.2024 – 22.08.2024
    • 23.08.2024 – 31.10.2024
    • 01.11.2024 – 02.01.2025
    • 03.01.2025 – 06.03.2025
    • 07.03.2025 – 24.04.2025
   • instytucja organizująca: PARP
   • Granty na Eurogranty mają zwiększyć udział polskich podmiotów – przedsiębiorstw i organizacji badawczych – w programach i konkursach UE zarządzanych przez Komisję Europejską. Dotyczy to programów takich jak Horyzont Europa, Cyfrowa Europa czy LIFE. W działaniu finansujemy koszty przygotowania wniosku do konkursów UE oraz poszukiwania międzynarodowych partnerów do ich realizacji
 •  Program  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027

Program ten wspiera zmiany w zakresie kształcenia w szkołach wyższych, rozwój kompetencji kluczowych, współpracę uczelni z biznesem, wzmacnianie dostępności, a także umiędzynarodowienie polskich uczelni. Wsparcie szkolnictwa wyższego w FERS wdrażane jest w działaniu 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym oraz działaniu 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego.

Planowane w FERS działania obejmują m.in.:

 • tworzenie lub modyfikację programów kształcenia, kompleksowe wsparcie studentów, wsparcie kompetencji kadr uczelni oraz kompetencji dydaktycznych, zielonych i cyfrowych doktorantów, działania ograniczające przerywanie nauki, zmiany w zakresie realizacji procesu kształcenia na uczelniach. Zaplanowano wsparcie w wysokości ok. 1,5 mld zł,
 • zaangażowanie uczelni w edukację dorosłych, wzbogacenie oferty dydaktycznej uczelni o krótkie, bardziej elastyczne i odpowiadające na oczekiwania pracodawców formy doszkalające. Zaplanowano wsparcie w wysokości ok. 350 mln zł,
 • poprawę dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano wsparcie w wysokości ok. 800 mln zł,
 • umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, w tym wsparcie krótkookresowej akademickiej mobilności międzynarodowej, tworzenie i realizację międzynarodowych programów kształcenia, wzmocnienie rozwiązań w zakresie uznawalności wykształcenia, wsparcie tworzenia międzynarodowych partnerstw akademickich. Zaplanowano wsparcie w wysokości ok. 590 mln zł.
  • działanie 1. 5 projekt: „Akredytacje międzynarodowe dla rozwoju polskich uczelni”
   • planowany nabór: 4 kwartał 2024 r.
   • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FERS.01.05-IP.08-010/23, ogłoszonego w ramach Priorytetu I, działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
  • działanie 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
   • planowany nabór: 26.04.2024 do 28.06.2024
   • instytucja organizująca: NFOŚiGW
   • Celem są działania edukacyjno-informacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami oraz przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Działania zaplanowane w ramach projektów informacyjno-edukacyjnych nie mogą prowadzić do osiągnięcia zysku finansowego przez wnioskodawcę projektu. Zakresem  tematycznym jest: propagowanie prośrodowiskowych wzorców konsumpcji, zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie i naprawa przedmiotów, selektywne zbieranie odpadów oraz prowadzenie wszelkich działań w gospodarce odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Jednocześnie przypominamy o trwających naborach w następujących konkursach: