Osoby do kontaktu:

mgr Anna Matsukevych

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. (22) 234 + wew.

MEiN – Nauka dla społeczeństwa

Cel:

przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Tematyka:

program obejmuje wsparcie finansowe projektów w trzech filarach:

- Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in. podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;

- Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;

- Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Wnioskodawcy:

jednostki naukowe. 

Uwaga! Politechnika Warszawska jako wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 4 wnioski w ciągu roku

W związku z tym prosimy o zadeklarowanie ewentualnego uczestnictwa w tym konkursie kierowników projektów z PW w terminie do 30 listopada br. na adres: anna.grzywacz@pw.edu.pl.

Dofinansowanie:

co najmniej 100 tys. zł, jednak nie więcej niż 2 mln zł.

Okres trwania projektu: nie przekracza 24 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF na udostępnionym formularzu. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie, że przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

2) oświadczenie o nieobjęciu projektem działań finansowanych z innych środków pochodzących z  budżetu państwa.

Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część A wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej modyfikacji wniosku. Część A opatrzoną przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przesyła się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra w terminie 7 dni od dnia wysłania wniosku w  systemie.

Nabór w trybie ciągłym.

Zgłoszenia deklaracji przygotowania tegorocznego wniosku projektowego prosimy przesyłać na adres: anna.grzywacz@pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje:

oraz wykaz wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie MEiN.