COP

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną oraz wsparciem działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne PW w procesie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów naukowo-badawczych, badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i edukacyjnych finansowanych w całości lub w części ze środków zewnętrznych.

Zakres działania COP PW obejmuje zadania:

 • informacyjno-szkoleniowe:
  • upowszechnianie wiedzy na temat dostępnych źródeł finansowania ze źródeł zewnętrznych, zasad konkursów, wytycznych dotyczących aplikowania i realizacji projektów obowiązujących w PW
 • doradcze:
  • wsparcie zespołów PW na etapie przygotowania wniosków i realizacji projektów,
  • wypracowywanie wspólnie z właściwymi komórkami organizacyjnymi PW sposobów aplikowania i finansowania działań w projektach oraz rozwiązywanie bieżących problemów,
  • monitorowanie zmian regulacji konkursowych i wdrażanie ich na PW 
 • formalne:
  • wsparcie wnioskodawców w obiegu dokumentacji,
  • pomoc w obsłudze elektronicznych systemów do składania wniosków i realizacji projektów,
  • przygotowywanie wzorów dokumentów,
  • usprawnienie i ujednolicenie obiegu dokumentów dotyczących projektów na PW
 • analityczne:
  • prowadzenie baz danych wniosków, projektów i partnerów oraz dostosowanie struktury i zakresu zbieranych informacji do aktualnych potrzeb PW,
  • opracowywanie statystyk dotyczących udziału Zespołów PW w konkursach i realizowanych projektów,
  • analiza danych na potrzeby sprawozdawcze i zarządcze PW

Struktura organizacyjna COP PW:

 • Sekcja Informacji
 • Dział Funduszy Strukturalnych
 • Dział Projektów Międzynarodowych
 • Dział Projektów Krajowych