Programy

Horyzont Europa

Opublikowano: 05.01.2021

Horyzont Europa jest nowym programem ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027, który zastąpił program Horyzont 2020. Komisja Europejska przeznaczyła na niego z budżetu UE ok. 95,5 miliarda euro.

Horyzont 2020

Opublikowano: 15.09.2017

Horyzont 2020 jest programem ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020, w ramach którego można starać się o granty na:

 • projekty indywidualne (MSCA IF, granty ERC) i w konsorcjum międzynarodowym z instytucjami naukowymi i/lub przedsiębiorstwami,
 • badania naukowe i poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • szkolenie młodych naukowców (MSCA ITN, MSCA Cofund) i pracowników (MSCA RISE),
 • wzmocnienie międzynarodowej pozycji naukowej instytucji badawczych (ERA Chairs, Teaming, Twinning). 

Konkursy w programie Horyzont 2020 odpowiadają trzem priorytetom oraz uzupełniającym je celom szczegółowym i działaniom UE.

Horyzont Europa - Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Opublikowano: 11.12.2020

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC - European Research Council) finansują realizację twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach wiedzy, szczególnie projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. W tym przypadku klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research).

MEiN - Inicjatywy i programy wspierające udział w Horyzoncie 2020

Opublikowano: 20.10.2017

W celu wsparcia udziału polskich zespołów badawczych w projektach naukowo-badawczych w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz Euroatom MEiN proponuje:

 1. Granty na granty,
 2. Premia na Horyzoncie,
 3. Dofinansowanie projektów MSCA-RISE w ramach projektów międzynarodowych współfinansowanych.

MEiN - COST

Opublikowano: 18.09.2017

COST (European Cooperation in Science and Technology) to struktura instytucjonalna 38 państw europejskich i Izraela, której zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. Umożliwia ona koordynację na szczeblu europejskim pojedynczych przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach. 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Granty Wyszehradzkie

Opublikowano: 24.10.2017

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. 

NCBR - Fundusz Współpracy Dwustronnej programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Opublikowano: 30.10.2017

Celem Funduszu Współpracy Dwustronnej jest wzmocnienie stosunków dwustronnych między polskimi i norweskimi podmiotami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową. Służyć mają temu wspólne działania związane z realizacją badań naukowych i/lub prac rozwojowych, popularyzacją efektów zrealizowanych zadań, a także wsparciem komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) - Open Invitations To Tender

Opublikowano: 26.10.2017

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) to międzynarodowa organizacja krajów europejskich, powołana dla realizacji wspólnego, europejskiego programu badania i pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, wsparcia rozwoju technologii kosmicznych i usług satelitarnych oraz nowoczesnego i konkurencyjnego przemysłu europejskiego.

Simons Foundation

Opublikowano: 13.10.2020

Fundacja wspiera działalność naukową indywidualnych naukowców i jednostek naukowych w zakresie badań podstawowych. Przyznaje dotacje w czterech obszarach: 

 1. matematyka i nauki fizyczne,
 2. nauki przyrodnicze,
 3. badania nad autyzmem (niedostępne dla PW),
 4. rozpowszechnianie i edukacja (niedostępne dla PW).