Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

MEiN - Perły nauki

Cel:

Wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Tematyka:

dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

Kierownikiem projektu może być:

1) absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu;

2) student jednolitych studiów magisterskich, który w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu ukończył:

          a) trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,

          b) czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

              – i kontynuuje kształcenie na tych studiach;

3) posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu.

W przypadku pierwszego naboru wniosków w ramach programu,  kierownikiem projektu może być także:

1) absolwent studiów pierwszego stopnia, który otrzymał tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny w 2020 r.;

2) student jednolitych studiów magisterskich, który w 2020 r. ukończył:

          a) trzeci rok studiów – w przypadku studiów trwających nie dłużej niż 11 semestrów,

          b) czwarty rok studiów – w przypadku studiów trwających nie krócej niż 12 semestrów

              – i kontynuuje kształcenie na tych studiach;

3) posiadający obywatelstwo polskie absolwent studiów pierwszego stopnia ukończonych za granicą w 2020 r.

Dofinansowanie:

koszt  realizacji nie może przekroczyć::

  1. 240 000 zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych,
  2. 200 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki;
Okres trwania projektu: do 4 lat.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami  składa się za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF na udostępnionym w nim formularzu. 

Po wprowadzeniu wszystkich danych we wniosku system generuje dokument pod nazwą „Część A wniosku”. Data wygenerowania tego dokumentu nie może być wcześniejsza niż data ostatniej modyfikacji wniosku.

Część A opatrzoną  przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym  dołącza się do wniosku i wysyła do MEiN.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 08.02.2022
  • do MEiN: 04.01.2022 - 18.02.2022