Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 57 44

MEiN - Rozwój czasopism naukowych

Cel:

wsparcie polskich czasopism naukowych, zwanych dalej – czasopismami, w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Tematyka:

rozwój czasopism naukowych.

Wnioskodawcy:

Do udziału w programie jest uprawniony wydawca polskiego czasopisma działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) i będący:

1) podmiotem uprawnionym na podstawie art. 366 ust. 1 albo art. 370 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, do otrzymania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 7 ustawy,

2) przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)) – zwany dalej „przedsiębiorcą”.

Dofinansowanie:
  1. do 120 tys. zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 60 tys. zł – w przypadku czasopisma ujętego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych i międzynarodowej bazie czasopism naukowych:

              a) Scopus, jeżeli wartość centylowa czasopisma obliczona na podstawie ostatniej dostępnej wartości wskaźnika wpływu CiteScore w co najmniej jednej kategorii ASJC (All Science Journal Classification) w dniu ogłoszenia konkursu, wynosi:

  • co najmniej 50 lub
  • mniej niż 50 i czasopismu przypisano co najmniej 100 punktów w ostatnim wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu, lub

              b) Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts&Humanities Citation Index;

     2. do 80 tys. zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 tys. zł – w przypadku czasopisma niespełniającego warunków określonych w pkt 1.

Wielkość pomocy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 (pomoc de minimis).
Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Miejsce/sposób składania wniosków:

za pomocą elektronicznego systemu ZSUN OSF.

Szczegółowe informacje:

oraz wykaz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie MEiN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 26.10.2021
  • do MEiN: 05.11.2021