Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Jarnuszkiewicz

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 57 44

MNiSW - Działalność Upowszechniająca Naukę

Cel: Rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Tematyka: Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w zakresie:
1. działalności wydawniczej - podmiotem wnioskującym mogą być zarówno wydziały, jak i Politechnika Warszawska jako wydawcy, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych
czasopism przez sieć Internet,
2. organizacji lub udziału w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą -
podmiotem wnioskującym o środki finansowe w tym zakresie jest wyłącznie Politechnika Warszawska,
3. działalności upowszechniającej naukę w bibliotekach naukowych niewchodzących w skład jednostek naukowych - podmiotem wnioskującym o środki finansowe jedynie dla Biblioteki Głównej PW jest Politechnika Warszawska.
Wnioskodawcy:

jednostki naukowe. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek w ramach każdego z w/w zakresu. We wniosku wnioskodawca może wystąpić o przyznanie środków finansowych na realizację nie więcej niż 5 zadań.

Dofinansowanie:

w zależności od wnioskodawcy.

Okres trwania projektu: 12 lub 24 miesiące (2018 lub 2018-2019).
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy przygotować w wersji Word i przekazać do Działu Projektów Krajowych w nieprzekraczalnym terminie 16 października 2017 r. Wnioski do MNiSW składane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF. Część A wniosku z danymi wnioskodawcy oraz określone oświadczenia należy przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP Ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Składanie wniosków:
  • do COP: 16.10.2017
  • do MNiSW: 15.09.2017 - 31.10.2017