Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - ERA.Net Smart Grid Plus Konkurs III

Cel: Wsparcie projektów ukierunkowanych na fazę demonstracyjną i pilotażową w obszarze inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
Tematyka: Projekty powinny rozwijać technologie, systemy i rozwiązania umożliwiające systemom energetycznym dostarczanie, przyjmowanie i wykorzystywanie do 100% energii odnawialnej. Mogą dotyczyć nowych lokalnych inicjatyw, a także integracji różnych regionalnych i lokalnych systemów energetycznych w większy paneuropejski system energetyczny.
Wnioskodawcy:

jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja. Projekt musi mieć charakter ponadnarodowy, obejmować co najmniej dwa niezależne podmioty i co najmniej dwa różne kraje partnerów sieci Smart Grids Plus w ramach programu ERA-Net (Chorwacja, Dania, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja, Turcja).

Dofinansowanie:

dla polskich podmiotów przeznaczonych jest 500 000 euro.

Okres trwania projektu: 24-41 miesięcy. Projekt powinien rozpocząć się między 1 lipca 2018 r. a 1 grudnia 2018 r., a zakończyć do 1 grudnia 2021 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej konkursu: http://www.eranet-smartgridsplus.eu/joint-calls/3rd-joint-call-2017/. Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie NCBiR. Orientacyjna data naboru wniosków krajowych to II kwartał 2018 r.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 30.10.2017
  • do ERA-NET: 14.09.2017 - 14.11.2017