Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - GOSPOSTRATEG VII

Cel:

wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Tematyka:
  • zagadnienie badawcze nr 1

Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej

  • zagadnienie badawcze nr 2

Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki.

Wnioskodawcy:

konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń – maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi 5.

Dofinansowanie:

dla I konkursu to 20 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 10 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 2 wynosi 10 mln zł. Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Lider konsorcjum i konsorcjanci mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Okres trwania projektu: wynosi maksymalnie 36 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

Uwaga! Link do systemu będzie aktywny od 1 września 2021 r.

Składanie wniosków:
  • do COP: 18.10.2021
  • do NCBR (system LSI): 27.10.2021