Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - Nowe technologie w zakresie energii

Cel:

wspieranie neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki.

Cele szczegółowe: 

 • C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej),
 • C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej),
 • C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.
Tematyka:

Obszar tematyczny nr T2 Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu

T2.1. Energetyka wiatrowa na lądzie,

 • T2.1.1 Inteligentna farma wiatrowa,
 • T2.1.2. Rozwój technologii utylizacji lub recyklingu komponentów elektrowni wiatrowych.

T2.2 Morska energetyka wiatrowa,

 • T2.2.1. Pierwsza pływająca turbina wiatrowa na Bałtyku.

Obszar tematyczny nr T3 Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru

 • T3.1. Zintegrowane systemy procesu elektrolizy wody  przeznaczone do produkcji wodoru  wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr lub fotowoltaika) wraz z magazynowaniem wodoru lub wprowadzaniem do gazu ziemnego,
 • T3.2. Zgazowanie biomasy leśnej/rolniczej względnie biodegradowalnych odpadów w celu wytworzenia gazu syntezowego możliwego do produkcji wodoru względnie jego pochodnych (metan, metanol amoniak itp.),
 • T3.3.Wysokotemperaturowa piroliza metanu i technologie termochemicznego rozkładu wody w celu wytworzenia wodoru,
 • T3.4. Konwersja instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa konwencjonalne na paliwo wodoronośne (wodór, metanol, amoniak itd.).

Obszar tematyczny nr T4 Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne

 • T4.1. Budowa lokalnych magazynów energii w różnych technologiach, zintegrowanych z OZE,
 • T4.2. Budowa energetycznie zintegrowanej mikro-sieci (obszarowa integracja źródeł generacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z uwzględnieniem różnych technologii magazynowania energii i jej obszarowego bilansowania).
Wnioskodawcy:

konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów:

 • co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej,
 • Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie:

dla I konkursu to 377,7 mln zł. Kwota ta została podzielona na obszary:

 • obszar tematyczny nr T2 Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu – 125,9 mln zł,
 • obszar tematyczny nr T3 Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru – 141,2 mln zł,
 • obszar tematyczny nr T4 Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne – 110,6 mln zł.
Okres trwania projektu: wynosi max. 77 miesięcy, w tym max. 69 miesięcy na jego realizację przez wykonawcę oraz łącznie max. 8 miesięcy przeznaczone dla NCBR na ocenę raportów.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. (link do systemu będzie aktywny od dnia 01 września 2021 r.)

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.01.2022
 • do NCBR: 12.01.2022