Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - współpraca polsko-turecka - Konkurs V

Cel:

wzmocnienie kontaktów oraz rozwój współpracy naukowo-badawczej i technologicznej obu krajów na zasadach równości i obopólnych korzyści w zakresie wspólnych obszarów tematycznych: ICT – technologie informacyjne i komunikacyjne, energia, zdrowie, żywność, środowisko.

Tematyka:
  1. ICT – Information and Communication Technologies / Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
  2. Energy / Energia
  3. Health / Zdrowie
  4. Food / Żywność
  5. Environment / środowisko
Wnioskodawcy:

przedsiębiorcy (MŚP i duże przedsiębiorstwa),konsorcja zrzeszające co najmniej jednego przedsiębiorcę i co najmniej jedną organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, konsorcja zrzeszające więcej niż jedno przedsiębiorstwo, konsorcjum może liczyć maksymalnie trzech członków.

Dofinansowanie:

budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie przez polskie podmioty wynosi 5 100 000 zł, przy czym dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 850 000 zł. 

Dofinansowanie na realizację projektów przyznawane jest zgodnie z procedurą konkursową zawartą w „Zasadach udziału polskich wnioskodawców w 5. konkursie”. 

Wartość dofinansowania w złotówkach przeliczana jest na podstawie kursu euro Europejskiego Banku Centralnego z dnia otwarcia konkursu.

Miejsce/sposób składania wniosków:

w wersji elektronicznej przesłać na adres e-mail: konkursturcja@ncbr.gov.pl , podając w tytule akronim projektu. 

W konkursie, na etapie postępowaniu konkursowego akceptowane będą zarówno dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jak również skany własnoręcznie podpisanych dokumentów. Za wersję ostateczną uznaje się ostatnią wersję wniosku, która wpłynęła do NCBR przed zakończeniem terminu naboru wniosków. Wcześniej złożone wersje wniosku zostają pozostawione bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 03.01.2022
  • do NCBR: 12.01.2022