Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - SONATA BIS 11

Cel:

realizacja projektów badawczych przez osoby będące kierownikami projektów, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

Tematyka:

badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z paneli NCN.

Wnioskodawcy:

uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy; Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej. 

UWAGA! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Dofinansowanie:

brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu.

Okres trwania projektu: 36, 48 lub 60 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.

Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do Działu Projektów Krajowych COP do 6 września 2021 r., godz. 16.00.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 06.09.2021
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 15.09.2021