Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 koordynator EZD w COP PW

mgr Małgorzata Adamczyk

 22 234 + wew. 14 27
 malgorzata.adamczyk2@pw.edu.pl

Pracownicy LOP

OPUS - 27/2024

Uwaga:
 • Od konkursu OPUS 27 wnioski procedowane są wyłącznie elektronicznie w systemie EZD. W związku z tym wersja papierowa wniosków nie jest procedowana.
 • W celu założenia sprawy i procedowania wniosku w systemie należy skontaktować się z właściwymi pracownikami LOP.
 • Wsparcia technicznego przy procedowaniu wniosku w systemie EZD udzielają koordynatorzy EZD w jednostkach oraz koordynator EZD w COP Małgorzata Adamczyk, tel. wew.: (22) 234 1427, e-mail: malgorzata.adamczyk2@pw.edu.pl.
 • Przed rozpoczęciem procedowania wniosku w systemie EZD należy przesłać jego wersję roboczą do konsultacji z opiekunem konkursu Weroniką Figurską, e-mail: weronika.figurska@pw.edu.pl.
 • Istnieje również możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika COP-DPK w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: weronika.figurska@pw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r.
 • Łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w ramach konkursu OPUS we współpracy LAP lub w ramach konkursu ogłaszanego przez NCN we współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe lub jest wskazana jako kierownik projektu w co najmniej jednym wniosku złożonym w NCN, będącym w ocenie lub zakwalifikowanym do finansowania, w ramach konkursu OPUS we współpracy LAP lub w ramach konkursu ogłaszanego przez NCN we współpracy z zagranicznymi agencjami finansującymi badania naukowe. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN

Adresat:

kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową (nie musi posiadać stopnia doktora)

Wnioskodawca:
 • uczelnia
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca
 • osoba fizyczna
Dofinansowanie:
 • brak określenia minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
Okres trwania projektu: 12, 24, 36 lub 48 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest  do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (dostępna jest instrukcja wypełniania wniosku w systemie OSF w ramach konkursu OPUS 27).

UWAGA: W przypadku gdy PW występuje jako Lider/Partner, Porozumienie o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego procedowane jest w systemie EZD zgodnie z instrukcją - do pobrania tutaj.

UWAGA: zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i pobrania dokumentów potrzebnych do podpisu.

UWAGA: Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego

     2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej dwa potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia  wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku

     3. wymienione wyżej trzy dokumenty – potwierdzenie Kierownika (PI) w formie skanu podpisanego odręcznie przez Kierownika (PI), potwierdzenie podmiotu w formie pliku PDF oraz wniosek w formie pliku PDF należy przekazać do pracownika LOP zgodnie ze wskazaną listą pracowników dla danego wydziału w celu procedowania dokumentów w systemie EZD (zgodnie z instrukcją – do pobrania tutaj)

Od konkursu OPUS 27 dokumenty procedowane są wyłącznie elektronicznie w systemie EZD, w związku z tym wersja papierowa wniosków nie jest procedowana.

      4. po podpisaniu dokumentów przez Prorektora ds. Nauki, potwierdzenie złożenia wniosku osoby reprezentującej oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK COP przekazuje w systemie EZD do pracownika LOP, który przekazuje pliki do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF

      5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku w systemie OSF i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”

UWAGA: po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN:

 1. w projekcie jest możliwość zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich,
 2. w projekcie jest możliwość zaplanowania środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania,
 3. we wniosku niedopuszczalne jest imienne wskazywanie osób, których zatrudnienie jest planowane w drodze otwartych konkursów, w tym osób na stanowiskach typu post-doc,
 4. zgodnie z wytycznymi Uczelni koszty pośrednie Open Access należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 2 proc. kosztów bezpośrednich,
 5. zgodnie z wytycznymi Uczelni koszty pośrednie ogólne należy uzupełniać we wnioskach w maksymalnej wartości równej 20 proc. kosztów bezpośrednich,
 6. w stosunku do poprzednich edycji zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej.
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 07.06.2024, 16:00
 • do NCN; wnioski składane są elektronicznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF: 17.06.2024, 16:00