Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

QuantERA - 2023

Uwaga:

Zespół polski ma 7 dni na złożenie wniosku krajowego od momentu złożenia wniosku pełnego na poziomie międzynarodowym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:
 • Quantum communication,
 • Quantum simulation,
 • Quantum computation,
 • Quantum information sciences,
 • Quantum metrology sensing and imaging.
Adresat:

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z min. 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2023.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja*, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia*, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy*

*uczestnictwo kraju zostanie potwierdzone na późniejszym etapie.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać min. stopień naukowy doktora.

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:

 do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni. Maks. wysokość finansowania nie jest określona, tzn. można wnioskować o dowolną uzasadnioną kwotę.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:
 • poziom międzynarodowy:

wniosek wspólny (full proposal) składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu ESS – Electronic Submission System.

 • poziom krajowy:

wniosek o finansowanie części polskiej projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz QuantERA Call 2023.

 1. Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecane jest przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx. Tabelę budżetową należy przesłać na adres quantera@ncn.gov.pl  w terminie do 1 maja. Wzór tabeli należy pobrać ze strony NCN.
 2. Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,8468 zł.
 3. W projekcie jest możliwość zaplanowania:
 •  stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich,
 • środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do systemu ESS: 11.05.2023
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do NCN (7 dni od momentu złożenia wniosku pełnego na poziomie międzynarodowym): 18.05.2023