Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - EIT Urban Mobility - Public Realm Call for Proposals

Cel:

wprowadzanie innowacji społecznych poprzez ulepszanie i przekształcanie ulic i przestrzeni publicznych za pomocą taktycznego urbanizmu i eksperymentów ulicznych w ramach całościowego podejścia do rewitalizacji miast, jako miejsc przyjaznych do życia oraz w oparciu o przyjęte strategie i plany mobilności w miastach.

Tematyka:

Active Mobility, Sustainable Logistics, Energy and Mobility, Future Mobility.

Wnioskodawcy:

konsorcja stworzone z co najmniej dwóch miast i co najmniej jednego partnera z sektora prywatnego, akademickiego lub badawczego z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Partnerami mogą być również członkowie EIT Urban Mobility Association lub osoby niebędące członkami, ale które opłaciły składkę uprawniającą do uczestniczenia w konkretnym ogłoszeniu.

Każdy partner EIT Urban Mobility, w tym nowi potencjalni partnerzy projektu, może być głównym wnioskodawcą.

Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych. Koszty pośrednie stanowią 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

Area Budget Number of proposals
to be granted
Max. EIT funding
per proposal
Public Realm Up to 800k EUR 8 proposals 100k Euro within the year
Okres trwania projektu: 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PLAZA (zostanie uruchomiona 9 kwietnia 2021).

Przed złożeniem wniosku wszyscy wnioskodawcy (głowni wnioskodawcy i partnerzy konsorcjum) muszą zarejestrować się na EU Participant Portal i PLAZA submission tool.

Szczegółowe informacje:

są dostępne na portalu EIT Urban Mobility - Public Realm.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.05.2021
  • do EIT Urban Mobility: 18.05.2021