Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - EIT Urban Mobility - Regional Innovation Scheme (RIS) Call for Proposals

Cel:

wspieranie współpracy z obszarami spoza RIS w wyszczególnionych obszarach tematycznych.

Tematyka:
  1. RIS Innovation:
    • RIS Innovation Twin Projects  (Active Mobility, Sustainable City Logistics, Mobility and Energy, Future Mobility)
    • RIS Innovation projects for specific RIS needs
  2. RIS Education 
  3. RIS Business Creation
  4. RIS Community building
Wnioskodawcy:

osoby fizyczne i organizacje z sektora akademickiego, badawczego, przemysłowego i miejskiego z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Partnerstwo musi być zawiązane przez co najmniej dwa kraje.

Dofinansowanie:
Area Max. funding per beneficiary Max grant budget per activity Estimated overall available budget for area Suggested Grant intensity (suggested max. funding rate) Latest activity end
RIS Innovation 500.000 EUR 400.000 EUR 1.000.000 EUR 80% 31.12.2022
or multiannual
RIS Education 500.000 EUR 300.000 EUR 300.000 EUR 90% 31.12.2022
or multiannual
RIS Business Creation 500.000 EUR 150.000 EUR 300.000 EUR 80% 31.12.2022
or multiannual
RIS community building 500.000 EUR 150.000 EUR 300.000 EUR 95% 31.12.2022
or multiannual

Koszty pośrednie stanowią 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

Projekty wieloletnie są dopuszczalne we wszystkich obszarach tematycznych, ale decyzja o zakwalifikowaniu wniosku zostanie podjęta tylko w odniesieniu do etapu projektu obejmującego 2022 r. Kolejne etapy muszą zostać wskazane we wniosku. Zostaną one uzgodnione po etapie pierwszym oceny wniosków.

Okres trwania projektu: do 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PLAZA (zostanie uruchomiona 9 kwietnia 2021).

Przed złożeniem wniosku wszyscy wnioskodawcy (głowni wnioskodawcy i partnerzy konsorcjum) muszą zarejestrować się na EU Participant Portal i PLAZA submission tool.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu EIT Urban Mobility - Regional Innovation Scheme.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.05.2021
  • do EIT Urban Mobility: 18.05.2021