Badania transdycyplinarne na rzecz zrównoważonego rozwoju

Uczelnie uwzględniają zrównoważony rozwój w swoich podstawowych misjach: edukacji, badaniach i innowacjach. Partnerzy ENHANCE mają bogate doświadczenie we  współpracy międzysektorowej w zakresie wyzwań o dużym znaczeniu przemysłowym i społecznym, istnieją jednak pomiędzy nimi duże różnice, jeśli chodzi o samo podejście do współpracy oraz metody działania w odniesieniu do pracy nad wspólnymi wyzwaniami.
Cele zrównoważonego rozwoju oraz transformacja cyfrowa i ekologiczna wymagają od uczelni zmiany podejścia i bliższej współpracy z administracją publiczną i społeczeństwem, a nie tylko z sektorem prywatnym.

W projekcie ENHANCERIA  badane są stosowane przez różne uniwersytety podejścia w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności związane z badaniami transdyscyplinarnymi, co doprowadzi do powstania platformy badań transdyscyplinarnych.

Cele tego obszaru zostały zdefiniowane następująco:

  1. Włączenie do mainstreamu, optymalizacja i zapewnienie struktur do instytucjonalizacji wymiany wiedzy między nauką a społeczeństwem poprzez zajęcie się strukturami, strategiami i badaniami przypadków/pilotażami w ramach Sojuszu.
  2. Wzmacnianie międzynarodowej wymiany wiedzy między nauką a społeczeństwem w ramach Sojuszu.
  3. Promowanie transdycyplinarności jako sposobu rozwiązywania problemów dla zrównoważonego rozwoju, w tym wyzwań i „wąskich gardeł”.

Działania w WP3:

  1. DISCUSSION, COMPARISONAND ANALYSIS OF TRANSDICIPLINARY APPROACHES IN ENHANCE PARTNER UNIVERSITIES - dokument podsumowujący dyskusję nad postrzeganiem transdyscyplinarności oraz badań transdyscyplinarnych w uniwersytetach konsorcjum ENHANCE.
  2. CATALOGUE OF JOINT ADVISORY FOR SUPPORTING TRANSDISCIPLINARY RESEARCH  - prace nad katalogiem działań wspierających rozwój badań transdyscyplinarnych, obejmujący m.in. zbiór dobrych praktyk, strategii i podejść do transdycyplinarności w uniwersytetach konsorcjum ENHANCE.
  3. PROVIDING AN ENHANCE PATH ON TRANSDISCIPLINARITY. LESSONS LEARNT FROM AN INVENTORY ENABLING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH TRANSDISCIPLINARY RESEARCH AT THE ENHANCE UNIVERSITIES – prace nad artykułem naukowym dotyczącym podsumowania doświadczeń konsorcjum ENHANCE w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju drogą realizacji badań transdyscyplinarnych.

Kontakt: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni, Wydział Zarządzania, Katarzyna.Rostek@pw.edu.pl.