Deklaracja dostępności

Centrum Obsługi Projektów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cop.pw.edu.pl.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Data publikacji strony internetowej: 2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.06.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
  • Niektóre elementy strony nie wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
  • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
  • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
  • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
  • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
  • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 18.09.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekcją Informacji Centrum Obsługi Projektów PW:

Katarzyna Baczewska
telefon: 22 234 13 63 
e-mail: katarzyna.baczewska@pw.edu.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych:

e-mail: wsparcie.son@pw.edu.pl
telefon I: (22) 234 1315
telefon II: 695 910 787

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Rektorska 4

Przed budynkiem znajdują się 2 dobrze oznakowane miejsca postojowe dla OzN.

Na parkingu Kampusu BIS znajdują się jeszcze 3 dostosowane miejsca postojowe: 1 przy wejściu do gmachu Inżynierii Lądowej, 2 między gmachem Inżynierii Lądowej a gmachem Elektroniki.

Na parkingu podziemnym budynku jest miejsce postojowe dla OzN. Zlokalizowane jest ono przy windach i klatce schodowej.  

Wejście do budynku z poziomu terenu. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Drzwi są oznakowane niebieskimi poziomymi pasami ostrzegawczymi. 

W budynku znajduje się recepcja, która  zlokalizowana jest  po lewej stronie od wejścia.  Wyposażona w pętlę indukcyjną stanowiskową. Część blatu po prawej stronie jest obniżona. Drzwi do pomieszczeń w obiekcie oznakowane są w alfabecie Braille’a. W budynku zastosowane zostały piktogramy i drogowskazy informujące o podstawowych funkcjach i kierunkach dotarcia do poszczególnych pomieszczeń. Schody oznakowano kontrastowo.

W budynku znajdują się 3 dźwigi osobowe dostosowane do potrzeb OzN: w holu głównym 2 windy dostosowane do OzN oraz dźwig osobowy przy klatce ewakuacyjnej. Na każdym piętrze w budynku znajduje się dostosowana toaleta do OzN.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. W budynku znajdują się 3 wyjścia ewakuacyjne oraz jedno krzesełko ewakuacyjne.

Wejścia ewakuacyjne znajdują się: z tyłu budynku, obok wejścia głównego, oraz w północno-wschodniej części budynku.